• Home
  • Pro dodavatele
Závazné normy
INELSEV s.r.o. má vypracovaný systém řízení dodavatelů, který zajišťuje, že každý subdodavatel je de facto součástí řízení bezpečnosti a kvality jako každý zaměstnanec INELSEV s.r.o.
V rámci tohoto systému jsou uzavírány rámcové smlouvy, prováděny pravidelné audity dodavatelů a prováděno pravidelné školení.
V rámci uzavírání smluvních vztahù se Subdodavatel øídí interními, níže uvedenými pokyny Objednatele.
Pøi uzavøení smluvního vztahu budou Subdodavateli pøedány na datovém nosièi.
All rights reserved. © Copyright by INELSEV